Phở bò viên

55.000

Thời gian có món :

07:00 – 01:30