Mì quảng Bò

39.000

Thời gian có đồ uống từ:
 07:00 – 21:00

Thời gian chuẩn bị:
10 phút

Đặt hàng qua Facebook