Mực lá hấp gừng

109.000

Thời gian có món :

13:00 – 24:00