Mì tương đen

39.000

Thời gian có món :

11:00 – 21:00