Khoai lắc

35.000

Thời gian có món :

17:00 – 22:00