Tết Trung Thu

 
 

Các món ăn ưu thích

Món được yêu thích
59.000

Thời gian có món : 10:00 - 21:30

109.000

Thời gian có món : 10:00 - 22:30

Món được yêu thích
49.000

Thời gian có món : 07:00 - 21:30

Món được yêu thích
15.000

Thời gian có món : 11:00 - 22:00

Món được yêu thích
69.000

Thời gian có món : 11:00 - 1:30

Món được yêu thích
49.000

Thời gian có món : 10:00 - 01:30

49.000

Thời gian có món : 10:00 - 10:00

79.000

Thời gian có món : 11:00 - 24:30

Món được yêu thích
65.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

Món được yêu thích
65.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

75.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

Món được yêu thích
79.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

Món được yêu thích
85.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

69.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

Món được yêu thích
29.000

Thời gian có món : 08:00 - 24:30

Món được yêu thích
29.000

Thời gian có món : 08:00 - 24:30

Món được yêu thích
25.000

Thời gian có món : 08:00 - 24:30

Món được yêu thích
22.000

Thời gian có món : 07:00 - 22:00

29.000

Thời gian có món : 11:00 - 22:30

Món được yêu thích
29.000

Thời gian có món : 11:00 - 22:30

19.000

Thời gian có món : 11:00 - 22:30